Who's Online

Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους

Γραφείο ΔιασύνδεσηςNanosciences & Nanotechnologies
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006-2007 PDF Εκτύπωση E-mail

Σ. Λογοθετίδης

1. "Μηχανικές ιδιότητες πολυμερών και βιολογικών υλικών με τη μέθοδο της νανοσκληρομέτρησης "
(Το θέμα αυτό έχει ανατεθεί)

2. "Μελέτη πλαστικής παραμόρφωσης σε ατομική κλίμακα με τη χρήση Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων"

3. "Μελέτη μηχανισμών προσρόφησης πρωτεϊνών πλάσματος αίματος σε πολυμερικά και ανόργανα υποστρώματα"
(Το θέμα αυτό έχει ανατεθεί)

4. "Μελέτη Ανταγωνιστικής προσρόφησης πρωτεϊνών σε ποικίλα υποστρώματα"

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του φαινομένου προσρόφησης των πρωτεϊνών πάνω στις επιφάνειες υλικών, συμβαίνει αντικατάσταση πρωτεϊνικών μορίων από μόρια άλλης πρωτεΐνης (φαινόμενο Vroman). Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων περιλαμβάνει μελέτη της προσρόφησης ενός είδους πρωτεΐνης. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ανταγωνιστικής προσρόφησης των δύο βασικών πρωτεϊνών του πλάσματος του αίματος, όσον αφορά στη λειτουργία της πήξης (κατά συνέπεια τη δημιουργία θρόμβου αίματος). Η πειραματική μελέτη θα βασιστεί στην τεχνική της Οπτικής Μικροσκοπίας Σάρωσης Κοντινού Πεδίου (SNOM), με τη οποία θα εξαχθούν συμπεράσματα και για τις οπτικές ιδιότητες των επιφανειών και των πρωτεϊνών που θα προσροφηθούν σε αυτές, όπως η ανάκλαση (refractivity) και η διέλευση (transmission) και ο φθορισμός των πρωτεϊνών. Μέσω του φθορισμού των πρωτεϊνικών μορίων είναι δυνατή η παρακολούθηση της ανταγωνιστικής προσρόφησης και της εξαγωγής συμπερασμάτων για τους μηχανισμούς που τη διέπουν, καθώς και για την εξέλιξη του φαινομένου στο χρόνο.


Σ. Λογοθετίδης, Δ. Κυριακίδης

1. "Χρήση νανοϋλικών ως μεταφορείς ουσιών με βιολογική δράση"
(Το θέμα αυτό έχει ανατεθεί)

Σ. Λογοθετίδης, Γ. Παπαδόπουλος

1. "Molecular dynamics in biology"

Γ. Παπαδόπουλος, Θ. Χολή Παπαδοπούλου

1. "Υπολογισμός της ενέργειας αλληλεπίδρασης μεταξύ tRNA και 50S ριβοσωμικής υπομονάδας για διαφορετικές μεταλλάξεις της πρωτεΐνης L4 με την βοήθεια προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής"

2. "Ανάπτυξη κβαντικών στιγμών (quantum dots) σιδήρου σε υπόστρωμα πυριτίου με την βοήθεια των πρωτεϊνών HPNAP και φερριτίνης. Χρήση νανοϋλικών ως μεταφορείς ουσιών με βιολογική δράση"


Δ. Κυριακίδης

1. " Ρύθμιση της παραγωγής νανοβιοτεχνολογικών βιοπολυμερών στο βακτήριο Escherichia coli."
(Το θέμα αυτό έχει ανατεθεί)

2. "Καθήλωση πεπτιδίων βιολογικού ενδιαφέροντος σε νανοϋλικά και μελέτη της δραστικότητάς τους"
(Το θέμα αυτό έχει ανατεθεί)

3. "Μοριακή ταυτοποίηση και διαφοροποίηση βακτηριακών στελεχών της Brucella melitensis"


Δ. Κυριακίδης, Σ. Λογοθετίδης

1. "Χρήση νανοϋλικών για τη μεταφορά γενετικού υλικού σε μικροοργανισμούς"
(Το θέμα αυτό έχει ανατεθεί)

Ο. Καλογήρου

1. "Μελέτη μαγνητικών νανοσωματιδίων με φασματοσκοπία Moessbauer 57Fe"

2. "Ανάπτυξη διμεταλλικών μαγνητικών νανοσωματιδίων με διαμορφούμενη μαγνητική συμπεριφορά"

3. "Μηχανισμοί αυτοσυγκρότησης μαγνητικών νανοσωματιδίων και ανάπτυξη μακροσκοπικών δικτύων δύο διαστάσεων"


Π. Αργυράκης

1. "Theory of Nucleation and Crystal Growth"
The objective of this project is to perform a theoretical study on the formation of nano crystals in multicomponent glass systems. Several effects are to be taken into account, as follows: (1) the diffusion coefficients of components creating the nuclei are different from the mobility properties of the ambient phase. This will cause a field of stress around the new clusters. Both thermodynamics and kinetics of formation of the new phase could be considerably affected. (2) the nature of the phase, first formed, during this process is not necessarily that one with the lowest chemical potential. Two cases have to be distinguished: that, Ostwald's rule of stages is fulfilled and the case, it is not fulfilled. The simplest case of monocomponent systems has already been studied. Further extension to multicomponent systems is of special importance from a fundamental point of view as well as with respect to the production of new materials. Results from this work will be compared to experimental results obtained in the literature.

2. "Percolation Theory and Phase Transitions"
In order to better understand phase transitions in glassy liquids, in this project the percolation theory will be combined with an advanced theory of nucleation and crystal growth. The objective of this work is to perform a theoretical study of the effect of the changes in structure of the ambient phase on its diffusional properties. At the same time, the compositional changes are related to the formation of a new phase during the phase transition processes in multi component systems. It is expected that the transport properties in the ambient phase change strongly if the changes in compositions lead to a change of the main network from floppy to rigid. First, the changes of the diffusion coefficient with the composition of the liquid phase around the nuclei and crystallites will be studied. Second, the dependency of the diffusion coefficient on temperature will be studied. There are several reasons to expect that it will change from Arrhenian straight line in a way more or less similar to the viscosity curves (Vogel-Fulcher-Tammann behaviour). Results of this study will be compared to computer models found in the literature. Finally, we will study the time dependence of transport properties at constant temperature. Viscosity and diffusion coefficients in the vicinity of the new phase clusters will change with time because the chemical composition is changing. Comparison with literature experiments will also be made.


Χ. Πολάτογλου

1. "Δομικές ιδιότητες νανοδομών με υπολογιστικά εργαλεία"

2. "Ηλεκτρονικές ιδιότητες νανοδομών με υπολογιστικά εργαλεία"


Ι. Σούλης, Σ. Λογοθετίδης

1. "Υπολογιστική ανάλυση ασταθούς ροής με μεταφορά μάζης σε αορτικό τόξο"
(Το θέμα αυτό έχει ανατεθεί)


Η. Αυφαντής

1. "Παραμόρφωση και Θραύση Πολυνανοκρυσταλλικών Υλικών"

2. "Φαινόμενα κλίμακας σε Νανοπολυστρωματικά Υμένια, Νανοδοκούς και Νανοσωλήνες"

3. "Φαινόμενα κλίμακας κατά την Νανοεντύπωση"

4. "Μικρο-Νανομηχανική Βιοϋλικών"