ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

Το ΔΠΜΣ N&N θα λειτουργεί κυρίως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, όπου διατίθενται ειδικοί χώροι 150 m2 για τις ανάγκες διδασκαλίας μεταπτυχιακών φοιτητών και 500 m2 εργασίας των σπουδαστών. Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής υποστηρίζει επιτελικά και διοικητικά όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ. Το Τμήμα Φυσικής υποστηρίζει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για την εδραίωση και επιτυχία του ΔΠΜΣ, κυρίως μέσου των ακόλουθων εργαστηρίων :

Εργαστήριο LTFN

www.ltfn.gr

ltfn_logo

To Εργαστήριο Λεπτών Υμενίων, Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογίας (Laboratory for Thin Films - Nanosystems & Nanometrology - LTFN) διαθέτει ειδικούς εργαστηριακούς χώρους περίπου 2000 m2, με 600 m2 clean room και εξοπλισμένους με σύγχρονες μεθόδους, συστήματα, διατάξεις και τεχνικές σύνθεσης-ανάπτυξης νανουλικών & νανοσυστημάτων, διατάξεις νανοδιεργασιών και χαρακτηρισμού των οπτικών, μηχανικών, δομικών, νανοτοπογραφικών και επιφανειακών ιδιοτήτων τους. Επίσης διαθέτει περισσότερα από 20 υπολογιστικά συστήματα, όπου θα πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα σπουδών εργαστηριακή και πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών. Η ομάδα των 4 μελών ΔΕΠ, των 35 ερευνητών και 7 μελών Τεχνικού Προσωπικού θα συμβάλουν στην διδακτική, εργαστηριακή, τεχνική και ερευνητική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών σπουδαστών.

    


Συστήματα & διατάξεις που αναπτύσσονται και που εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων του Δικτύου
Συστήματα ανάπτυξης λεπτών υμενίων και νανοσυστημάτων σε διδιάστατα και τριδιάστατα υποστρώματα με δυνατότητα in-situ και real time monitoring των ιδιοτήτων των υλικών που αναπτύσσονται.

Συστήματα & Διατάξεις μελέτης των οπτικών, μηχανικών, δομικών, νανομηχανικών και νανοτοπογραφικών ιδιοτήτων νανοδομών και νανοσυστημάτων .

 

Κατά την χρονική περίοδο 2002 - 2018, έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται από το Εργαστήριο LTFN τα ακόλουθα εγκεκριμένα ερευνητικά έργαΕργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
http://elmiclab.physics.auth.gr/

Διαθέτει δύο εργαστηριακούς χώρους και Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια διερχόμενης δέσμης και σάρωσης, καθώς και Μικροσκόπιο Ατομικών Δυνάμεων για την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα σπουδών εργαστηριακή και πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών.

Εργαστήριο Οπτικών Ιδιοτήτων και Φασματοσκοπίας

Διαθέτει εργαστηριακούς χώρους και φασματόμετρα, lasers και διάφορες τεχνικές κατάλληλες για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών.


Εργαστήριο Κρυσταλλοδομής

Διαθέτει δύο εργαστηριακούς χώρους με περιθλασίμετρα και τεχνικές κατάλληλες για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών.