Who's Online

Έχουμε 7 επισκέπτες συνδεδεμένους

Γραφείο ΔιασύνδεσηςNanosciences & Nanotechnologies
Μαθήματα 3ου Εξαμήνου - Υποχρεωτικά 3 από τα 7 μαθήματα, Διπλωματική Εργασία (υποχρεωτική)
Βιοηλεκτρονική & Βιοπληροφορική

Ακολουθίες πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων. Ομοπαράθεση (alignment) ακολουθιών. Αλγόριθμοι σύγκρισης. Διαδύκτιο - Βάσεις δεδομένων - Λογισμικό. Πρόβλεψη δομής. Γενετικοί αλγόριθμοι
Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων πρωτεϊνών-DNA. Πρόβλεψη δομής-λειτουργίας. Εξελικτικά δένδρα.
Εικονικό εργαστήριο.Διδάσκοντες:  Α. Ασιμινάς, Π. ΜπαμίδηςΘ. Χολή-ΠαπαδοπούλουΓ. Παπαδόπουλος

Διδακτικές Μονάδες: 3

Μονάδες ICTS: 7.5


 
Τεχνικές Μέτρησης- Ανάλυσης & Ελέγχου (διαδικασιών, υλικών και διατάξεων)

Εργαστήριο Φασματοσκοπικής Ελλειψομετρίας (ex situ, in situ και real-time) στο ορατό, υπεριώδες και υπέρυθρο: Μελέτη οπτικών - ηλεκτρονικών ιδιοτήτων και ταλαντώσεων πλέγματος υλικών χαμηλών διαστάσεων, μηχανισμών ανάπτυξης, ρυθμού εναπόθεσης, σύστασης, στοιχειομετρίας και επιφανειακής μορφολογίας, διεργασιών και επιφανειακής ενεργότητας.
Εργαστήριο Μεθόδων απεικόνισης και εφαρμογών Σαρωτικής Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Μικροσκοπίας Σήραγγας και Μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων σε υλικά χαμηλών διαστάσεων και διατάξεις. Εργαστήριο Διαχωρισμού στη χημική ανάλυση, τεχνικές κατεργασίας δείγματος, εκχύλιση στερεάς φάσης υγρού. Είδη χρωματογραφίας υπό πίεση και τριχοειδής ηλεκτροφόρηση. Εφαρμογές σε βιολογικά, περιβαντολλογικά και φαρμακευτικά δείγματα.

 


Διδάσκοντες:  Ν. Βουρουτζής, Μ. Γιώτη, Σ. Γηρούση, Ι. Τσιαούσης

Διδακτικές Μονάδες: 3

Μονάδες ICTS: 7.5


 
Νανοσύνθεση και Νανοδιεργασίες (Νανο-σωματίδια, νανο-υλικά, νανο-συστήματα)

Σύνθεση νανοσωματιδίων: πρώτες ύλες, ατμός-σωματίδιο, στερεό-σωματίδιο, σταγόνα-σωματίδιο, μηχανική αντιδραστήρων. Δομή και ιδιότητες των νανοσωματιδίων (τεχνικές in-situ για την μέτρηση μεγεθών, τεχνικές ex-situ για τον προσδιορισμό ιδιοτήτων για τη μορφολογία, σύνθεση και εφαρμογές (καταλυτική δράση, αγωγιμότητα κ.λ.π). Μοντελοποίηση (νάνο, μικρο, μέσο, μάκρο κλίμακα). Μετά-επεξεργασία και κατασκευή (συλλογή σωματιδίων και σχήμα σε προϊόντα κατάλυσης, αισθητήρες, επικαλύψεις και βαφές και δομική ενίσχυση). Παραδείγματα βιομηχανικών εφαρμογών.

Νανοσύνθετα μαγνητικά υλικά: Σύνθεση νανοδομημένων μαγνητικών υλικών σε ένα στρώμα & πολυστρωματική. Μαλακοί και σκληροί μαγνήτες, μέσα μαγνητικής εγγραφής. Μαγνητικές νανοδιατάξεις και εφαρμογές (μικροκινητήρες, μαγνητικοί αισθητήρες και ενεργοποιητές, διατάξεις spin valve μαγνητικών κεφαλών, magnetic random access memories, βιοιατρικές εφαρμογές). Μαγνητικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Τεχνικές ανάπτυξης νανουλικών (plasma processing, rapid solidification, τεχνικές εναπόθεσης).
Εικονικά εργαστήρια


Διδάσκοντες: Α. Δενδρινού-Σαμαρά, Π. Πατσαλάς, Ε. Παπαϊωννου, Σ. Κασσαβέτης, Χ. Γραβαλίδης

Διδακτικές Μονάδες: 3

Μονάδες ICTS: 7.5


 
Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων & Επιφανειακής Κατεργασίας

Τεχνικές Φυσικής Εναπόθεσης Aτμών (PVD): Τεχνικές εξάχνωσης (θερμική εξάχνωση, εξάχνωση δέσμης ηλεκτρονίων, τεχνολογία των διατάξεων εξάχνωσης), τεχνικές sputtering (rf & dc sputtering, magnetron sputtering, reactive sputtering), τεχνικές εναπόθεσης δέσμης ιόντων και εναπόθεσης υποβοηθούμενης από δέσμη ιόντων, γεωμετρία και τεχνολογία πλάσματος και δεσμών ιόντων, μοριακή επιταξία (συνθήκες μοριακής επιταξίας, δέσμες ιόντων και κυψέλες Knudsen). Εγκαταστάσεις εναπόθεσης μεγάλης κλίμακος και roll-to-roll. Επιφανειακή κατεργασία με πλάσμα και δέσμες ιόντων. Αλληλεπιδράσεις ιόντων-ύλης και επιφανειακές διεγέρσεις (χημικές και φυσικές). Χημική εναπόθεση ατμών (CVD), φυσικοχημεία επιφανειών και επιλεκτική χημική εναπόθεση (selective CVD). Τεχνικές και μέθοδοι μέτρησης και παρατήρησης των λεπτών υμενίων και νανο-στρώσεων. Εφαρμογές υμενίων (για προστασία επιφανειών, φωτοβολταϊκά, συσκευασία τροφίμων, οθόνες απεικόνισης, αυτοκινητοβιομηχανία, βιοανιχνευτές, κ.λ.π.). Εργαστηριακή εξοικείωση και εξάσκηση με τις διατάξεις εναπόθεσης και μέτρησης.

 


Διδάσκοντες: Σ. ΚασσαβέτηςΒ. Ζασπάλης, Α. Λασκαράκης, Χ. Γραβαλίδης

Διδακτικές Μονάδες: 3

Μονάδες ICTS: 7.5


 
Έκφραση Γονιδίων - Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυωτικούς και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Συστήματα ελεγχόμενης γονιδιακής έκφρασης - προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά. Παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων με μικροοργανισμούς, βιοαντιδραστήρες μικροκλίμακας, μοριακά μοντέλα.
Εργαστηριακή εξοικείωση με τεχνικές μετασχηματισμού, παραγωγή πρωτογενών και δευτερογενών μεταβολιτών.

 


Διδάσκοντες: Μ. Αρσενάκης, Μ. Γιάγκου, Γ. Μόσιαλος, Α. Κουρελής

Διδακτικές Μονάδες: 3

Μονάδες ICTS: 7.5


 
Υπολογιστικές και Αριθμητικές Τεχνικές στη Νανοκλίμακα

Θεωρητικές προβλέψεις στις νανοεπιστήμες (σε νανοκρυστάλλους, νανοσωλήνες, περιοδικά μακρομόρια και βιοπολυμερή) και εφαρμογές με τις τεχνικές Density functional theories (DTF), Tight-binding approximation (TBA), DFT-TBA και θεμελιώδεις αρχές συμμετρίας. Μή γραμμικά συστήματα, (DNA) χρονοσειρές. Συστήματα με απώλειες: Ελκτικά αναλλοίωτα σύνολα - Χαοτικα ελκτικά σύνολα. Η εξίσωση Duffing. Το σύστημα Lorentz. Μορφοκλασματικά (Fractals): Σύνολα Cantor. Τοπολογική και κλασματική διάσταση.

 


Διδάσκοντες: Π. Αργυράκης, M. Damnjanovic, Δ. Κουϊμτζής

Διδακτικές Μονάδες: 3

Μονάδες ICTS: 7.5


 
Διαχείριση της Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητα

Η διαδικασία της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Οργανισμοί και Τεχνολογική Καινοτομία, Σχεδιασμός και Εφαρμογή Τεχνολογικής Στρατηγικής, Προσδιορισμός Τεχνολογικών Καινοτομιών, Πρόβλεψη/Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας και Αλλαγής, Μεταφορά Τεχνολογίας, Καινοτομία σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Προϊόντων και έρευνας & Ανάπτυξης.
Από την Τεχνολογία στα προϊόντα (ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα, αναπτύσσοντας την καινοτομία και το πρωτότυπο, δοκιμάζοντας και τελειοποιώντας το προϊόν.
Στρατηγικές Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, Μεθοδολογίες και Μοντέλα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, Στρατηγικές Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, Οικονομική Αξιολόγηση Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης, Μεθοδολογία Επιλογής Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης, Προγραμματισμός, Διαχείριση και Έλεγχος Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης. Μαθαίνοντας την αγορά και τις πωλήσεις (ανακοινώνοντας τα νέα προϊόντα ή νέες υπηρεσίες και αναπτύσσοντας νέες αγορές).

 


Διδάσκοντες: Δ. Καραλέκας

Διδακτικές Μονάδες: 3

Μονάδες ICTS: 7.5